Rozliczanie VAT od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym sprzedający, z wpłaconej przez nabywcę wartości brutto, podatek VAT otrzyma na specjalny, utworzony w tym celu tzw. rachunek VAT. Korzystanie przez podatników z mechanizmu podzielonej płatności wpłynie także na zasady rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników składających deklaracje VAT.

Zobowiązanie podatkowe do zapłaty

Od 1 lipca 2018 r. podatnik będzie mógł dokonać wyboru sposobu zapłaty zobowiązania podatkowego. Będzie mógł wykonać w całości przelew na konto urzędu skarbowego ze swojego rachunku rozliczeniowego lub z rachunku VAT.

Ustawodawca wprowadzając do ustawy o VAT zasady dotyczące mechanizmu podzielonej płatności wprowadził także szereg przepisów przewidujących system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o stosowaniu tego mechanizmu. Nowo dodany do ustawy o VAT art. 108d przewiduje wprowadzenie zachęty dla podatników, którzy dokonają wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT, jeśli zostanie ona dokonana za pomocą rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie wzoru wskazanego w art. 108d ustawy o VAT (patrz ramka), uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na 2 dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. Tak więc, jeśli podatnik zapłaty takiej dokona w całości z rachunku VAT i zapłata ta będzie miała miejsce przed terminem zapłaty podatku, czyli generalnie przed 25. dniem danego miesiąca, wówczas zyska prawo do pomniejszenia należnej wpłaty o skonto.

Kwotę, o którą obniży zobowiązanie podatkowe, należy zaokrąglić do pełnych złotych (przykład).

Podatnik, o kwotę wyliczoną w taki sposób będzie mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Przy czym podstawowym warunkiem skorzystania z tego obniżenia jest zapłata zobowiązania z rachunku VAT.

Warto podkreślić, że w praktyce podatnik będzie mógł zastosować także tzw. sposób mieszany zapłaty. Podatnik będzie mógł z niego skorzystać w sytuacji, gdy nie będzie posiadał na rachunku VAT wystarczających środków do pokrycia całej kwoty zobowiązania podatkowego. Wówczas do wysokości posiadanych na rachunku VAT środków zapłata zobowiązania podatkowego będzie realizowana z tego rachunku, natomiast w pozostałej części — z rachunku rozliczeniowego podatnika. Należy jednak zaznaczyć, że przy takim sposobie uregulowania zobowiązania, mimo użycia środków pochodzących z rachunku VAT, podatnik nie będzie miał możliwości zastosowania skonta.

Rozliczenie nadwyżki VAT

W związku z możliwością stosowania mechanizmu split payment, wprowadzono także zmiany w art. 87 ustawy o VAT. Zgodnie z nimi, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją VAT o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie mu dokonany w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Ważne jest to, że chodzi o zwrot całej kwoty nadwyżki VAT, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Rozwiązanie to jest korzystne dla podatników nie tylko ze względu na znacząco krótszy termin zwrotu i brak warunków dodatkowych związanych z jego realizacją, ale też z uwagi na to, że termin 25-dniowy na dokonanie zwrotu na rachunek VAT nie będzie mógł zostać przedłużony przez organ podatkowy.

Termin zwrotu podatku na rachunek VAT nie będzie podlegać przedłużeniu, co jednak nie oznacza, że zasadności tego zwrotu nie będzie można w późniejszym czasie skontrolować.

Zgodnie z art. 87 ust. 6b ustawy o VAT zwrot różnicy podatku na rachunek VAT będzie dokonywany przez urząd skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu, w którym urząd będzie musiał wskazać kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku, okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot, oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Zwrot VAT w tym terminie nie będzie także zależał od spełnienia warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Podatnik będzie musiał jedynie zadeklarować chęć otrzymania zwrotu na rachunek VAT, zaznaczając odpowiednią pozycję deklaracji VAT.

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Aleksandra Węgielska

https://www.gofin.pl/

About the author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.